Data publicării: 26 octombrie 2022

Un aspect la fel de important precum criteriile de eligibilitate a aplicanților și ale proiectelor este și modul de punctare și, în final de ierarhizare a ordinii de prioritate la finanțare. Tocmai de aceea, vă prezentăm, în continuare, aceste criterii, așa cum sunt ele prevăzute în anexa la Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de biogaz pe bază de gunoi de grajd, lansată în consultare publică de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Au prioritate investițiile din zonele cele mai poluate

Procesul de selecție a aplicațiilor potențialilor beneficiari în cadrul unor proceduri de ofertare concurențiale va avea la bază acordarea de punctaje pentru o categorie de criterii aferente factorului „tehnic” cu o pondere de 30% și o categorie de criterii aferente factorului de evaluare „economic” cu o pondere de 70%. Punctarea după factorul economic se va realiza pe baza principiului de selecție ”impactul pozitiv de mediu raportat la costul public al investiției”, care se va calcula utilizând indicatorul „valoarea ajutorului de stat per kg azot din gunoi de grajd utilizat”. Vor fi prioritizate proiectele cu cel mai mic raport dintre valoarea sprijinului public și cantitatea de azot gestionată anual.

Punctarea aplicațiilor potențialilor beneficiari după factorul tehnic se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecție: concentrația de nitrați și tendința din apele subterane din corpul de apă subteran aferent UAT-ului în care se construiește instalația și gradul de eutrofizare a apelor de suprafață din bazinul hidrografic în care se situează UAT-ul în care se construiește instalația. Se vor prioritiza proiectele care vizează zone cu poluare mai mare.

Fluxul procedural al selecției beneficiarilor, conform procedurilor de lucru aprobate la nivelul coordonatorului de reforme, este următorul:

1. Coordonatorul de reformă pregătește Ghidul solicitantului, împreună cu procedurile de evaluare, selectare aplicații, soluționare contestații și contractare;

2. Lansarea apelului de proiecte va avea la bază un anunț public în care se va menționa suma disponibilă precum și modalitatea de depunere a aplicațiilor. La momentul publicării anunțului de lansare și Ghidul solicitantului, împreună cu anexele acestuia, se vor publica pe un website indicat în anunțul de lansare;

3. Coordonatorul de reformă pregătește o listă a documentelor care ar trebui să fie obligatoriu depuse. Lista va fi inclusă în ghidul solicitantului;

4. Odată ce apelul de proiecte este lansat și aplicațiile sunt depuse, Coordonatorul de

reformă va realiza verificarea eligibilității;

5. Scorarea se va realiza pentru aplicațiile eligibile;

6. După finalizarea scorării, se întocmește lista proiectelor selectate;

7. Toți solicitanții sunt informați/notificați în scris cu privire la rezultatele evaluării;

8. După primirea notificării, solicitanții pot contesta rezultatul evaluării;

9. După soluționarea contestațiilor, se întocmește un raport de contestații;

10. Solicitanții selectați vor fi notificați pentru încheierea contractelor.

Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăși 3.740.066 euro la cursul de schimb din data semnării contractului de finanțare, și nu poate acoperi mai mult de 90% din totalul cheltuielilor eligibile!

Recomandările editorilor pe aceeași temă: